STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Galeria
 Cennik
 Program 1 Praca
 ABC bezrobotnego
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Oferty pracy PUP Mława
 Kiosk z pracą
 Kontakt
 • Regulamin GCI

  Regulamin Gminnego Centrum Informacji

  Rozdział I

  Przepisy ogólne

  §1.

  Regulamin organizacyjny Gminnego Centrum Informacji w Szydłowie zwany dalej „Regulaminem” określa organizację funkcjonowania GCI.

  §2.

  Siedzibą Gminnego Centrum Informacji jest budynek gminny mieszczący się w Szydłowie na ul. Mazowieckiej 61

  §3.

  GCI funkcjonuje na podstawie:

  1.Ustawy z dn. 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobocia (Dz.U. nr 25, z póź. zm. 128 z 1997 r.)

  2.oraz niniejszego regulaminu.

  §4.

  Zadania Gminnego Centrum Informacji są realizowane zgodnie z przedstawionym najpóźniej do 31 grudnia corocznym Programem Pracy GCI, który wymaga akceptacji przez Wójta Gminy Szydłowo.

  Rozdział II

  Cele i działania Gminnego Centrum Informacji

  §5.

  Celem działalności Gminnego Centrum Informacji jest aktywizacja ludzi młodych, w szczególności absolwentów szkół w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” oraz społeczności gminy, a także tworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju lokalnej działalności gospodarczej poprzez ułatwienie dostępu do informacji o przedsiębiorczości i nowych technologiach z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych.

  §6.

  Podstawowa działalność GCI dotyczy:

  • Dystrybucji informacji o ofertach pracy w regionie, szkołach i instytucjach kształcących oraz możliwościach rozszerzenia posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
  • Pomocy przy tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych przez udzielenie informacji, prowadzenia porad, szkoleń i prelekcji na temat przedsiębiorczości, trybu rejestracji firmy, obowiązków pracodawcy, marketingu, reklamy itp.,
  • Porad i konsultacji z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego, podatków, ubezpieczeń, społecznych dla rozpoczynających działalność gospodarczą.,
  • Informacji o sposobach finansowania rozpoczynanej działalności gospodarczej, produktach finansowych dla przedsiębiorczości i programach wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw,
  • Integracji europejskiej, możliwości podejmowania pracy poza granicami kraju oraz programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
  • Propagowanie Internetu jako sposobu poszukiwania pracy,
  • Prowadzenie strony internetowej GCI zawierającej podstawowe informacje o działalności Centrum, świadczonych usługach, poradach i konsultacjach,
  • Wsparcie młodzieży szkolnej i doradztwo odnośnie dalszych planów życiowych oraz organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych,
  • Pomocy bezrobotnym w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych,
  • Wypożyczania wszelkich pomocy naukowych, czasopism, informatorów itp..

  §7.

  Swoje działania odnośnie porad, konsultacji, prelekcji, seminariów i szkoleń GCI realizuje za pomocą przeszkolonych pracowników, a umożliwienia poszukiwań informacji poprzez Internet w oparciu o sprzęt komputerowy będący w posiadaniu Centrum.

  Rozdział III

  Organizacja pracy Gminnego centrum informacji

  §8.

  Za organizację pracy w tej placówce odpowiedzialni są pracownicy GCI współpracujący z Urzędem i Wójtem Gminy Szydłowo.

  §9.

  Pracownicy ci muszą wypełniać solidnie swoje obowiązki i przestrzegać przepisów tego Regulaminu. Odpowiedzialni są również za znajdujące się tam sprzęt i utrzymanie ładu i porządku podczas swojej pracy, a także rozpowszechnianie informacji o pracy ośrodka, organizowanych prelekcjach, szkoleniach itp. Oraz za organizacje samych zajęć.

  §10.

  Cała społeczność lokalna i inni zainteresowani zaś muszą współpracować
  z pracownikami GCI i wykonywać ich polecenia. Obowiązkiem ich jest też dbałość o sprzęt teleinformatyczny i sprzęt biurowy znajdujący się wewnątrz budynku.

  §11.

  GCI współpracuje w realizacji swoich zadań z jednostkami samorządu terytorialnego, Powiatowym Urzędem Pracy w Mławie, pobliskimi szkołami i oraz innymi placówkami powołanymi do walki z bezrobociem, rozwojem przedsiębiorczości.

  §12.

  Centrum współpracuje z PUP w Mławie w zakresie dystrybucji informacji o możliwościach podejmowania zatrudnienia, ofertach pracy i programach specjalnych dla osób bezrobotnych.

  §13.

  GCI współpracuje ze szkołami gminy w celu tworzenia wspólnych kontaktach
  i wspierania przez to młodzieży w dostępie do wszechstronnej wiedzy i informacji.

  §14.

  GCI funkcjonuje 5 dni w tygodniu, w godzinach od 800 do 1800, soboty w godzinach 1000 do 2000 z wyjątkiem świąt, w oparciu o swoich pracowników, stażystów i wolontariuszy.

  Rozdział IV

  Postanowienia końcowe

  §15.

  Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Wójta Gminy Szydłowo.

  §16.

  Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zatwierdzenia Wójta Gminy Szydłowo.